Bandyslip


Bandy slipprodukter

Slipställ JOHA PRO
.................2.250:-

Slipbryne NORTON ....................
650:-

Slipbryne FOSS..........................
395:-

Diamantbryne SMITH.................
875:-

Diamantgradbryne DMT-original
175:-

Gradbryne VIKING .......................
80:-

Sliptriangel 3M............................
175:-

Separat slippapper till dito...........
25:-